Select Page

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de
zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals
een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een
Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het
beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn
afgeweken.

3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot
levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde
vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de
Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal
kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen
vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen
zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als
redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in
rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het
werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de
Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen
tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft
afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben
te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling geschied in 2 delen, waarvan eerste deel een aanbetaling betreft van 30% bij ondertekening offerte. Na
overleg tussen Fotograaf en de Wederpartij kan van het voorgaande worden afgeweken. Het restbedrag dient betaald
te worden vóór of bij oplevering van het beeldmateriaal. Indien niet tot betaling wordt overgegaan behoudt
Fotograaf het recht het beeldmateriaal in eigen bezit te houden.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op
compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de
Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de
Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van
zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij
enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan
enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken
uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de
administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de
Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de
Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de
Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een
bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers
zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de
Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen
overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het
recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden
gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na
levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft
het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige
schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze
onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet
of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het
overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen
van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is
geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de
fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de
eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij
binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen
door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan
de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden
Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de
Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat
meteen (doen) vernietigen.

12. Herstelkosten
Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij
onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft de Fotograaf recht op vergoeding van de herstelkosten door
de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit
zijn omraming is gehaald.

13. Opdracht

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt
om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de
Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een
schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de
feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf
overeenkomstig de offerte.

13.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven
naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de
opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden
uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de
Fotograaf is geretourneerd.

13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om
welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet
gemaakte kosten.

13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers
en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief
modellen en stylisten.
Algemene Voorwaarden van DoubleShot d.d. 1 mei 2005

14. Internet

14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen
van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan
die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het
overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan
wel vernietigen.

14.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar
website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij
deze aan de Fotograaf verstrekken.

15. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

16. Licentie

16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en
voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is
omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht
tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het
aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of
omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in
de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

16.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van
beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

17. Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

18. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht van de Fotograaf.

18.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen
op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19. Naamsvermelding

19.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een
verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de
door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van
overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen,
in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze
reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens
gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het
digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de
XMP en de ICC standaards.

20. Persoonlijkheidsrechten

20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde
de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste
100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op
vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade
en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

21. Rechten van derden

21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk
voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart
de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

21.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde
personen.

22. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is
van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De
aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er
sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

23. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van
faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft
de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid
en billijkheid zijn.

24. Rechts- en forumkeuze

24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands
recht.

24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking
tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.